Купала Янка

Скачать книги бесплатно автора Купала Янка в формате fb2, html, txt или читать онлайн.

Без серии

Поэмы

10. СЕВ Подсохла нива, стала мягкой шерсткой, Лукошко новое готово, Мне смалу -- сыпать зерна в землю горсткой Наука памятна отцова. Отмерили на черную годину От зимнего остатка жита И на посев отсыпали осьмину В мешок, ее рукой пошитый. И вышел сеять я. Она стояла На узеньком обмежке близко, Нам сверху солнце золотом сияло, И ветер плыл над полем низко. И добрый дождик зернушек-янтарин Посыпался струей тугою На наш надел, на поле ранней яри, Что вспахано моей сохою. Она, что та березка молодая, …

Читать книгу

Она и я - Купала Янка

Она и я

8. ПАХОТА Соха моя уже готова в дело — Направил сошники честь честью, Колодку вытесал из плашки белой, И палицу обил добротной жестью. Теперь запрячь осталось лошаденку, Стегнуть негрозно для порядку, И можно приналечь во всю силенку, Покрепче стиснув рукоятку. …Мы с нею вместе завтракали в поле, Чтоб сытно — трудно похвалиться: Краюшку разделили на две доли, Запили ключевой водицей. Вот взрезал первый пласт сошник железный, Видать, и конь заботится о хлебе — Загон к загону гонит так прилежно, Аж …

Читать книгу

Раскіданае гняздо

З'ява VI (Тыя ж і Аленка з Юркам.) Данілка (да Аленкі і Юркі) . Ну, садзіцеся, малыя! Толькі ціха будзьце! Зоська сон будзе расказваць. Аленка і Юрка (садзяцца на зямлі каля матчынага ложка) . Ну, пачынай, Зоська! Мы гатовы! Зоська . Здаецца, прыйшоў да нас у хату нехта такі незвычайны — на галаве месяц, у руцэ сонца трымае; прыйшоў ён і кажа: «Годзе вам тут сядзець, годзе гібець, хадзіце за мной!» Мы спачатку, здаецца, перапужаліся, а пасля нічога. Ён так добра на нас паглядзеў, аж быццам у вачах …

Читать книгу

Паўлінка

Якім . Так-то яно так! Але я неяк усё яшчэ надзеі не трачу - ану ж адпусціцца. Быў жа такі час, што мяне любіў ды нават у бядзе то тады, то сяды памагаў. Паўлінка . Быў час, але вадою сплыў. Памагаў, пакуль не ўбачыў, што трэба і дачкою памагчы, а як да гэтага стала даходзіць, вось у ім і адазвалася шляхоцкая фанабэрыя. Другую песню цяпер пяе. Нож точыць... востра нож точыць родны мой татка на таго, каго сам калісь любіў і каго я палюбіла... (Устаючы, горача.) І на векі вечныя любіць буду. Ідзе і …

Читать книгу

Курган

XII Пацяклі, паплылі за гадамі гады... На гусляравым наспе жвіровым Палыны узышлі, вырас дуб малады, Зашумеў непанятлівым словам. Лет за сотню звёў час, ці і болей мо лет, Зацвілі пераказы ў народзе; Кажуць людзі: ў год раз ночкай з гуслямі дзед З кургана, як снег, белы выходзе. Гуслі строіць свае, струны звонка звіняць. Жменяй водзіць па іх абамлелай, І ўсе нешта пяе, што жывым не паняць, І на месяц глядзіць, як сам, белы. Кажуць, каб хто калі зразумеў голас той, Не зазнаў бы ніколі ўжо гора... …

Читать книгу

Магіла льва

XI Людская хітрасць даніманнем Патрапіць шмат зла натварыць, Калі прыкінецца святляным Святлом, што праўдаю гарыць. Душу вам лёстачкамі выйме І павядзе на павадку Яе пуцінамі крывымі, І ўжо не ўскрэснуць бедаку. З Наталькай выйшла гэтаксама, Сама к бядзе пайшла сваей, Звязаўшы дружбай сябе з ямай, Не дбала свету і людзей. Забыла ўсе Машэкі ласкі, Каханне шчырае яго, - Пад чарам ворагавай казкі Зраклася мілага свайго. Не прачувала горкай долі, Якую лёс людзям нашле; Раз, як пайшла у двор, дык болей …

Читать книгу

Бандароўна

X Забіралі бацька, маці Родную дачушку, Неслі ціха, асцярожна Сваю мёртву служку. Дзе йшлі з ёю, кроў чырвона Капала паволі І блішчэла па ўсёй сцежцы, Як раса на полі. Як прынеслі Бандароўну Да святліцы новай, Палажылі памаленьку На лаве дубовай. Прыбіралі, як да шлюбу, Ў белю і вэлёны, Запляталі буйны косы Ў каснікі чырвоны. Пазлацістыя на пальцы Персцяні ўздзявалі, У замшовы чаравічкі Ножкі абувалі. З руты-мяты ёй вяночак Вілі у дамоўку, Як карону каралеўне, Клалі на галоўку. Збілі з дошак габляваных …

Читать книгу

Безназоўнае

10 Пакінем спадчыну мы для патомкаў Інакшую ад той, Што ўзялі мы ад продкаў на абломках Гісторыі сваёй. З інакшай думкай пойдзе ў свет і людзі Патомак гэны наш: Згібацца ўжо не будзе і не будзе Піць з недапітых чаш. Дасталі сцежкі, ад якіх прапасці Маглі мы ў бяспуцці, А кінем бітыя шляхі да шчасця, Абы умець ісці. На продкаў плечах паўзрасталі вежы, Дзе торг вялі за нас, А мы патомкам нашым кінем межы Без ашуканскіх крас. Яшчэ пакінулі нам асляпленне, Пашану да пакут, А мы пакінем песню вызвалення …

Читать книгу

Тарасова доля

XV Гэй, Тарас, каб ты збудзіўся, Каб устаў з магілы, Ды зірнуў ты на Ўкраіну, Песняру наш мілы! Ой, пабачыў бы ты дзівы На стэпу шырокім! Новай песняй прывітаў бы Дняпро сінявокі. На тваёй зямлі квяцістай Сонца ясна свеціць, Не згібаюць плеч у ёрмах Бацька, маці, дзеці. Ройным роем гаспадараць Сабе самі людзі. Будаўніцтва йдзе такое, - Нібы цуд па цудзе! Ані слёз тых, ані гора, Ні цара, ні пана! Эх, Кабзар, каб ты збудзіўся, На Ўкраіну глянуў!.. 1939

Читать книгу

Яна і я

8. Ворка Саха мая зусім ужо гатова, - Зрабіў к ей новенькую плаху. Нарогі павывострываў нанова, Даў на паліцу тоўсту бляху. Вось толькі коніка ў яе упрэгчы. Махнуці пугаю нягрозна. У загоне на рагач крывы налегчы. - Барозна пойдзе за барознай. Сняданне з'елі з ёю удваечку. Каб сыта - трудна пахваліцца Хлеб падзялілі разам па кусочку, Сцюдзёнай запілі вадзіцай. Пайшоў з сахой, пусціў нарогі ў гоні. Нагамі толькі конік мой цярэбе, І сцелецца загончык пры загоне, Аж сонца цешыцца на небе. Вам, людзі, …

Читать книгу

На Куццю

I На небе зоры ўжо мігцяць, На полі срэбны снег іскрыцца; На бел-свет дзівы выпраўляць Пляцецца ночка-чараўніца. Глуш абнялася з цішыной I спавівае ўсё у чары, Паўзуць і сеюць шорах свой Старым парадкам цені-мары. Вылазе з цемры бледны звод, Глядзіць сліўнём на долы, горы I тут і там пускае ў ход Свае нямыя загаворы. I тут і тамка свой прыгон Распасцірае царства ночы; Салодкі сон, магільны сон Смяецца свету ўсяму ў вочы. II Заныла ўсё, замёрла ўсё, — Не спіць адвечнае замчышча: Там пачынаецца жыццё …

Читать книгу

У Піліпаўку

…Помню, ў піліпаўку гэта было. Ой, спаганяў снег ахвоту! Долы, дарогі як ёсць занясло; Гурбы, як горы, ля плоту. Страшную людзі цярпелі зіму: Дзіка мяцеліцы вылі, З трэскам марозы гасілі ў сцяну, Птушак у лёце глушылі… Ночка над вёскай. Во ў хаце аднэй Курыцца дымна лучына. Месціць хацінка са жменю людзей: Бацьку, матулю і сына. Бацька, сагнуўшысь, сядзіць за сталом; Блудны прытухлыя вочы… Печку падпёршы схудалым плячом, Маці паціху хліпоча. Далей, ля сценкі, палочак стаіць. Думкі бацькоў там аж …

Читать книгу

Зімою

Читать книгу

Адплата каханьня

Читать книгу

Барысаў

1 Плыве у свет рака Бяроза, Плыве сягоння, як і ўчора: То паміж ніцых вербалозаў, То між адвечных пушчаў-бораў. Сваёй вадою поіць шчыра Калгасы, фабрыкі, заводы, І на плячах нясе між віраў Плыты і лайбы, й параходы. Плыве рака Бяроза плаўна, Плыве, мінае горы, долы; На берагах яе спраддаўна Паўсталі гарады і сёлы. Паўстаў Барысаў ў сотні гоняў, Стаіць над рэчкай і сніць думы: Якім ён быў, якія сёння Яму пяюць Бярозы шумы. 2 Княжылі тут князі, Крулі крулявалі, І цары царылі У крывавай хвалі. Турмы …

Читать книгу

За што?

I Ой, мае вы песьні, Песьні-весялушкі! Будзьце мне слухмяны Вы, мае пяюшкі. Ці я сам у полі, Ці я дзе зь людзямі: Цяжка мне, нялёгка, Калі я ня з вамі. Мусіць, я памёр бы, Каб мне вас ня стала; Мусіць, паваліўся б, Як бярно-павала. Дык жа будзем жыці Разам днём ці ночай, Пакуль сэрца б'ецца, Пакуль плачуць вочы! Гаварыце, думкі, Пакуль сонца ходзе, Аб маёй старонцы, Аб маім народзе. Хай нясецца жальба Там, гэй, на прывольле Аб той нашай крыўдзе, Аб той горкай долі! Можа, хто пачуе Розгалас прастачы, …

Читать книгу

Калека

Гутарка зь мінулага часу I — Што з табою, браце мілы? Чаму хмуран ты не ў меру? Дзяцюк гэткі повен сілы! Як тут даць, здаецца, веру? Адной радасьці, вясельля Быць павінны поўны грудзі, Ты ж, як зьбіты, як з пахмельля… Ну, і людзі, што за людзі? А мо ёсьць на то прычына — Ўсё сваю прычыну мае: Ты дзяцюк, а вунь дзяўчына, Во адно ўжо і ўздыхае. Ну, ўздыхайце сабе самі, Рад і я вам падцінаці; Можа, траплю дзе часамі І па сэрцу табе, браце. II — Пачну думу ад пачатку: Жыў я змалку ў вёсцы з краю; Мала …

Читать книгу

На Дзяды

Хто там стогне так на ўзьмежку, На капцы у полі? Як згубіўшы к долі сьцежку, Як ня знаўшы долі. Ці там вецер водзіць гулі Так па самагубе, – Бы сваё дзіцё матуля Песьціць ды галубе? Ці над бацькаўскай магілай Жаліцца сіротка, Ці сваёй шукае мілай Хлопец-адзінотка? Ой, не плача брат над братам На мяжы кургана, А бядуе так душа там – Зьвязана, скавана. Хто умее слухаць, можа Шмат пачуць чаго там; Як прычытвае, нябожа, Бы Лазар пад плотам. Не жылося мне даўней так (Льецца гэткі голас), Не такі мой быў …

Читать книгу

Над ракою Арэсай

ІІІ Як з плеч гара звалілася 3 нялёгкай гэнай з'явай. 3 «пяцёркай» расквіталіся I далей зноў за справу. У думках прасвятлелася У камунараў нашых, Камуне новастворанай Разлад ужо не страшан. Кіпіць работа цяжкая Ад рання і да ночы, Ніхто не йдзе з дакорамі — Такі ўжо люд рабочы. Загон балотны шырыцца, Ачышчаны з карэння, Іграюць пілы пілынчыкаў — На дошкі йдзе бярвенне. Адны рыхтуюць торфішча Для севу безупынку, Другія — дрэва звонкае Пад новыя будынкі. Цягнулася так месяцы, Ды выплыла такое, ІПто …

Читать книгу

Нікому

З часоў прыгону I Скончыўся дзень працы, Сонейка зайшло, Вечарок асеньні Сходзіць на сяло. Станавяцца ў хатах Дзяды па кутох, Час агонь паліці, Ночкі цень залёг. Пук лучынак ёмкі, Дзяўчынка, нясі, Пры сьвятле іх будзем Гутарку вясьці. Раскажу вам тутка Здарэньне адно, – За часоў прыгону Здарылась яно. Слухаць толькі ўважна, Не перабіваць. Сьціхлі. Ладна! Толькі З чаго б тут пачаць? II Гэй, думка ўдалая, Ты мяне нясі Па роднай старонцы – Па Белай Русі! Нясі ў час мінулы, Як горасна тут Год таму з …

Читать книгу

Прымакі

К а ц я р ы н к а (засцілаючы стол) . А,мамка, тату будзіце, а то ўсю гаспадарку сваю праспіць. Д а м і ц э л я (стаўляючы на стол яешнюі бліны) . Глядзі, каб ты толькі сама сябе непраспала, а за бацьку не бойся! К а ц я р ы н к а (глянуўшы на яду) . Ого!Мамка сягоння бліноў і яешні напякла. Д а м і ц э л я. А нешта ж ты не ведаеш,што сягоння толькі другі дзень Сёмухі? (Ідзе да ложка і будзіць Максіма.) Трахім,Трахім! Уставай! Годзе табе адлежвацьбакі! Паўдня ўжо на дварэ! На сталеснеданне! Уставай! …

Читать книгу

Тутэйшыя

З'ява IV Мікіта, Гануля. Г а н у л я (увайшоўшы пры апошніх словах Мікітавых) . Ты ізноў з ім павадзіўся? М і к і т а. Меджду протчым, я з ім не вадзіўся, а толькі аб палітыцы паспрачаўся. Г а н у л я (накрывав стол) . Гэтымі сваімі спрэчкамі людзям толькі кроў псуеш. М і к і т а. Псуюць і яны мне. Не магу ж я, меджду протчым, мамаша, набраць у губу вады і маўчаць, калі ён бэсціць мае жыццёвыя погляды. Меджду протчым, абавязак мой — паказаць гэтым новым завадзілам іхняе належнае месца. Хай знаюць, …

Читать книгу

Сон на кургане

(Ідзе далей.) Русалкі (выбегшы, разам) І не наш, і нічый, — Так сабе чалавек. 1-я русалка Для спачынку яму Я прыдумала лек. 2-я русалка І мне ведама ўжо. 3-я русалка Знаю я. Як не знаць? Усе тры (разам) Вось тут, на кургане, Яго ўложым мы спаць. (Чапляюцца зноў валасамі за сукі і калышуцца.) Ха-ха-ха! Сёння ўжо Ён не выйдзе адсюль. Гу-ля-ля, гу-тта-та! Гу-та-та, гу-та-туль! 1-я русалка Ах, успомніла я Сваё ўлетку жыццё; Пільнавала тады Я за вёскай жытцо. Ужо спелы былі, Як адзін, каласкі; Вецер іх …

Читать книгу

Павлинка - Купала Янка

Павлинка

Яким . Так-то оно так! Но я все еще не теряю надежды — авось отойдет. Было же время, что любил меня и даже иногда в беде помогал. Павлинка . Было, да сплыло. Помогал, пока не увидел, что надо и дочерью пожертвовать, а как дошло до этого, вот тут-то в нем и отозвалась шляхетская фанаберия. Иную теперь песню поет. Нож точит… острый нож точит родной мой папочка на того, кого сам когда-то любил и кого я полюбила… (Вставая, горячо.) И на веки вечные любить буду. (Идет и поправляет подушки, за ней Яким, …

Читать книгу

Бондаровна - Купала Янка

Бондаровна

X Взяли мать с отцом скорее Доченьку родную, Несли тихо, осторожно, О судьбе горюя. Как шли с нею — кровь из раны Каплями упала И по всей тропе-дорожке, Как роса, сверкала. Внесли в хату Бондаровну, И в светлице новой, Как цветок, легла девчина На скамье дубовой. Наряжали, как невесту, Ее, молодую, Ленты алые вплетали В косу золотую. Позлащенные на пальцы Кольца надевали, В туфельки из белой замши Ножки обували. Из зеленой руты-мяты Ей веночек свили, Как короной королевне Голову накрыли. Из тесовых …

Читать книгу

Зимой - Купала Янка

Зимой

1906

Читать книгу

Извечная песня - Купала Янка

Извечная песня

V. За сохою Поле. Ясное небо. Недалеко, в соседней роще, кукует кукушка. Мужик пашет. Низкорослая и худая лошадь поминутно останавливается. Высоко в небе поют жаворонки. По большаку, приближаясь, идет прохожий . Пахарь (шагая за сохой) Гей же бороздою, Конь мой черногривый! Гей же за сохою, Пахарь несчастливый! Экое раздолье! Не окинешь взором. Вспашем наше поле Мы с тобою скоро. Полной горстью смело Разбросаем зерна, Чтоб зазеленела Ширь поляны черной. И проедут люди, И пройдут по шляху,— Всяк дивиться …

Читать книгу

Никому - Купала Янка

Никому

Из времен крепостного права 1 Кончена работа, Солнышко зашло, И осенний вечер Прилетел в село. В тихих избах тени Черные легли. Наступило время Зажигать огни. Вынимай лучину, Хату освети, И начнем, ребята, Разговор вести. Я готов поведать, Рассказать готов О тяжелой доле Крепостных годов. Только — слушать молча, Не перебивать. Стихли… Но с чего же Мне рассказ начать? 2 Удалая думка, Ты меня неси По родной сторонке, По Белой Руси. Уноси в былое, Расскажи, как тут Тягостно и горько Жил наш бедный люд; …

Читать книгу

Над рекой Орессой - Купала Янка

Над рекой Орессой

3 Горою с плеч свалилася Постылая забота. С «пятеркой» расквиталися И снова — за работу. И думы прояснилися У коммунаров наших. Коммуне укрепившейся Разлад уже не страшен. Кипит работа жаркая С утра до темной ночи, Идет вперед, старается Вовсю народ рабочий. Растет загон, расчищенный От пней, корней, отростков, И катят бревна пильщики И пилят их на доски. Готовят люди пахоту, Уверены и стойки. Деревья рубят звонкие Под новые постройки… Проходят дни и месяцы За делом, за работой… Но люди вдруг заметили, …

Читать книгу

Она и я - Купала Янка

Она и я

8. Пахота Соха моя совсем уже готова. Я сделал новенькую плаху, И сошники повыточил, и снова Прочней набил к палице бляху. Коня запрячь бы, часу не теряя, Махнуть бы длинною лозою И, на рогач тяжелый налегая, Идти глубокой бороздою! Мы поутру с ней вместе закусили,— Чтоб сытно — трудно похвалиться, Но поровну мы хлеб свой разделили И запили его водицей. Пошел легко я в поле за сохою. Ногами конь перебирает, Ложится полоса за полосою, И в небе солнышко сверкает. А вы, над пашнею рукою белой Так не …

Читать книгу

Тарасова доля - Купала Янка

Тарасова доля

15 Эх, Тарас, кабы проснулся, Встал ты из могилы Да на Украину глянул, Кобзарь ты наш милый! Глянул бы, огни какие В степях засверкали, Новой песней повстречал бы Днепровские дали. Над твоей землей привольной Солнце ярко светит, Сбросили ярмо навеки И отцы и дети. Без царя живут, без пана Свободные люди. Всюду стройки, всюду радость — Чудо здесь на чуде! А о горе да печали Нету и помину. Эх, кобзарь, взглянул бы нынче Ты на Украину. 1939

Читать книгу

Курган - Купала Янка

Курган

1 Меж болот-пустырей белорусской земли, На прибрежье реки быстротечной, Дремлет памятник дней, что ушли-утекли, Обомшелый курган вековечный. Ветви дуб распустил коренастый над ним, В грудь сухие впилися бурьяны, Дикий ветер над ним стонет вздохом глухим, О минувшем грустит неустанно. В день Купалы там пташка садится, ноет, А в филипповки волк завывает, Солнце в полдень там косы свои расилетет, Ночью ясные звезды сверкают. Тучи в небе прошли, может, тысячу раз, Били грозы от края до края,— Он, как …

Читать книгу

Шляхам жыцьця - Купала Янка

Шляхам жыцьця

Каб я князем быў… Каб я князем быў ўладарным Гэтых ніў і хат, — Быў бы князем гаспадарным, Вёў бы добры лад; На пасадным мейсцы б селі Права і закон, Праўду вечную ўсе б мелі — Вечавы свой звон. Не цягнуў бы я з падданых Крыўдай соль і хлеб, — Кожны сам сабе ад рана Малаціў бы цэп. Каб я сонцам залацістым Плаваў над зямлёй, Быў бы сонейкам вячыстым Летам і зімой. Не лажыўся б на разлогі Непраглядны цень, Асьвятляў бы ўсе дарогі Ўночы і удзень. Гадаваў бы ў вечным цьвеце Поле і лугі, Распаліў бы ўсе …

Читать книгу

Адвечная песня - Купала Янка

Адвечная песня

V. ЗА САХОЮ Поле. Неба яснае. У недалёкай зялёнай дуброве кукуе зязюлька. Мужык арэ. Конік, малы і худы, штомінуту прыпыняецца. Над галавой аратага пяюць жаваранкі. Гасцінцам прыбліжаецца падарожны. Араты (ходзячы за сахой) Гэй жа, баразною, Косю мой маленькі, Гэй жа, за сахою, Селянін худзенькі! Гэткае раздолле На усе староны! Выарам мы поле Ў скібіны, ў загоны. Зерне ў полі зложым Жменяй спрацаванай; Зарунейся збожжам, Цьмяная паляна! Пройдуць гэтта людзі, Бедны і багаты. Дзіўна, дзіўна будзе, …

Читать книгу

Фэнтези

На страница нашего сайта FanRead.Ru Вы найдете кучу интересных книг по фэнтези, фантастике и ужасам.

Скачать книгу

Книги собраны из открытых источников
в интернете. Все книги бесплатны! Вы можете скачивать книги только в ознакомительных целях.